UBND TỈNH THÁI BÌNH
HIỆP HỘI DN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do – Hạnh Phúc

QUY CHẾ HỘI VIÊN
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017-2022

(Ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng 6 năm 2018
của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình)

Điều 1. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên.
1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.
Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong mọi lĩnh vực theo quy định của pháp luật Việt Nam tại địa bàn Thái Bình, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.
Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam tại địa bàn Thái Bình chưa có đủ điều kiện là hội viên chính thức của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội;
Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức của Việt Nam tại địa bàn Thái Bình không có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm hội viên danh dự của hiệp hội.
2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức.
– Hoạt động trong mọi lĩnh vực theo quy định của pháp luật Việt Nam tại địa bàn Thái Bình;
– Tán thành Điều lệ Hiệp hội;
– Tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội;
– Đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội;
– Được Ban Thường vụ Hiệp hội công nhận là hội viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;
– Các đơn vị, tổ chức pháp nhân hoặc các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng hội phí gia nhập Hiệp hội và nhận được thẻ hội viên của Hiệp hội;
– Hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội, người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của hội viên trong hoạt động của Hiệp hội, trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm phải có đủ thẩm quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó, khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội, chậm nhất không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Điều 2. Quyền của hội viên.
– Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
– Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
– Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
– Được giới thiệu hội viên mới.
– Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
– Được cấp thẻ hội viên.
– Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
– Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 3. Nghĩa vụ của hội viên.
– Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
– Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
– Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
– Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Điều 4. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hiệp hội
1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên.
– Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động tại địa bàn Thái Bình; có đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội thì làm đơn gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Hiệp hội quy định.
– Văn phòng Hiệp hội tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Hiệp hội, căn cứ quy chế làm việc, Ban Thường vụ Hiệp hội ra quyết định kết nạp hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành Hiệp hội tại kỳ họp gần nhất của Ban Chấp hành;
– Sau khi nhận được quyết định kết nạp hội viên của Ban Thường vụ Hiệp hội, hội viên đóng hội phí theo quy định và được cấp thẻ hội viên của Hiệp hội.
2. Thủ tục chấm dứt tư cách Hội viên.
– Hội viên tự xét thấy không thể tiếp tục là hội viên của Hiệp hội thì làm đơn gửi Ban Thường vụ Hiệp hội. Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định chấm dứt tư cách hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành, hội viên của Hiệp hội;
– Hội viên hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tước quyền công dân theo quy định của pháp luật; tổ chức tự ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật thì Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, xóa tên hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành, hội viên của Hiệp hội;
– Hội viên là cá nhân từ trần thì Ban Thường vụ Hiệp hội ra quyết định xóa tên hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành, hội viên của Hiệp hội.

Điều 5. Khen thưởng.
Hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội, trong công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Kỷ luật.
Hội viên của Hiệp hội làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hiệp hội hoặc vi phạm Điều lệ của Hiệp hội thì bị xử lý kỷ luật theo các hình thức kỷ luật đã được Hiệp hội quy định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
Mọi thay đổi đối với Quy chế này do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định./.

Nơi nhận:
– TT Hiệp hội; BTV HH;
– Các ủy viên BCH, BKT;
– Các Ban chuyên môn
– Lưu VPHH.

TM. HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Đỗ Văn Vẻ