Hỏi đáp tới chuyên viên

Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Thái Bình hỗ trợ ghi nhận và chuyển tiếp thắc mắc của bạn tới chuyên viên chuyên trách tại các cơ quan hành chính công:

Các ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận và cập nhật ngay trên trang.

Thông tin doanh nghiệp: